Privacy Beleid

Manus vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.manus.tv of www.manuswerkt.be Manus vzw verwerkt de verzamelde steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder in het bijzonder Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), alsook (zolang nog van toepassing) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wet Verwerking Persoonsgegevens”) en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (allen raadpleegbaar via www.privacycommission.be).
Via deze Privacyverklaring tracht Manus vzw de bezoekers van www.manus.tv en www.manuswerkt.be zo volledig mogelijk te informeren betreffende de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens.

Waarom verzamelt u mijn gegevens?

Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We bieden services aan (groenonderhoud, schoonmaak, renovatie, logistiek,..) en om deze uit te voeren hebben wij enkele persoonsgegevens nodig als basis van een potentiële samenwerking

Via onze site kan u solliciteren op openstaande vacatures.
Om u te kunnen identificeren, contacteren en uit te nodigen hebben we persoonsgegevens nodig.

We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonlijke gegevens genoemd) voor het volgende:

  • Toegang te krijgen tot services en deel te nemen aan aangeboden activiteiten;
  • Kans te maken om bij Manus te werken

U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen dit gebeurt door onze externe leverancier ARXUS die conform bijzonder Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens handelt . Ze zijn houder van “BSI certificate of registration”

Als u onze services gebruikt of solliciteert of informatie aanvraagt , gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wat verzamelt u waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Dit via

  • Vraag voor informatie via onze contactpagina
  • Aanvraag offerte via webforms op de site
  • Deelneemt aan enquêtes.

Deelt u mijn gegevens?

Ja, intern worden persoonsgegevens gedeeld om u optimaal te kunnen bedienen in functie van uw aanvraag.

We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
We zullen u ook niet opnemen in promotionele mailings of contacteren voor andere doeleinden dan waarvoor de data initieel dient.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

  • We houden ons te allen tijde aan dit Privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
  • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
  • We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Welke wijzigingen hebt u onlangs aangebracht?

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen.
bekijken.

Hoe kan ik contact met u opnemen?

Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar info@manus.tv

Menu